අපව අමතන්න

යිවු කාර්යාලය

අමතන්න: බොනී ෂැං

මාතෘකාව: විකුණුම් අධ්‍යක්ෂ

0086-173-5799-9866

අංක 293 කුනිං පාර, හූෂායි කාර්මික කලාපය, යිව් 322000, ෂෙජියැන්ග්, චීනය

හැංෂෝ කාර්යාලය

අමතන්න: මැගී වැන්ග්

මාතෘකාව: සාමාන්‍යාධිකාරී

0086-188-1487-8618

කාමර 913, 9 / එෆ්, බෝෂෙං විද්‍යා උද්‍යානය, ගොඩනැගිල්ල 1, බෝෂෙං සෙන්චරි සෙන්ටර්, අංක 800, මිං පාර, නිංවේ වීදිය, ෂියාඕෂාන් දිස්ත්‍රික්කය, හැංෂෝ 311215, ෂෙජියැන්ග්, චීනය